ŠPECIALISTA PRE STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Profesionálny tím chemických odborníkov Nexis Fibers a.s. v Humennom chceme rozšíriť o ďalšieho profesionála

ŠPECIALISTA PRE STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Hlavnou náplňou práce na vyššie uvedenom pracovnom mieste je:

 • Podpora zákazníkov a útvaru Predaja poskytovaním technického poradenstva.
 • Sledovanie spracovateľnosti výrobkov u zákazníkov a definovanie kvalitatívnych sortimentných kritérií.
 • Plánovanie a usmerňovanie akcie na optimalizáciu vhodnosti, schválenia a vývoja našich výrobkov na trhoch
 • Sledovanie hodnotenia výrobkov u zákazníka.
 • Sledovanie nového vývoja výrobkov u zákazníka.

Zamestnanec na uvedenej pracovnej pozícií veľmi úzko spolupracuje so zamestnancami vývoja a predaja v spoločnosti Nexis Fibers a.s..
Ďalšie aktivity svojej práce smeruje ku zberu technických údajov, ktoré sa týkajú výrobkov a ich používania v aplikáciách, resp. produktoch.

Čo ponúka Nexis Fibers a.s. v Humennom svojím zamestnancom:

 • Možnosť ďalšieho odborného rastu plne hradené firmou podľa jej potrieb a potrebného odborného rastu zamestnanca.
 • Možnosť kariérového rastu. DDS-výber zo 4-och spoločností.
 • Bazén, sauna športové aktivity hradené firmou.
 • Kultúrne a športové podujatia za spolufinancovania zamestnancov.
 • Vyplatenie odmeny v prípade pracovných alebo životných jubileí.
 • Flexibilný pracovný čas
 • Ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Požiadavky na vhodného kandidáta sú:

 • uchádzač s vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. Stupňa TUL textilnej fakulty
 • uchádzač so znalosťou anglického jazyka na pokročilej úrovni

Preferujeme, aby kandidát bol odborníkom na textilné operácie ako sú tkanie, snovanie, pletenie a farbenie.

Mzdové podmienky pre vhodného uchádzača sú 1 800 € na mesiac (brutto). Samozrejme, horná hranica mzdy sa bude odvíjať od seniority každého kandidáta.

Viac o spoločnosti na: www.nexisfibers.com alebo kontakt 00421 917 887 047, milada.milcova@nexis-fibers.com

Are you interested in this job position?

Let us know about your interest and we will contact you as soon as possible.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.