CHEMICKÝ ŠPECIALISTA – TECHNOLÓG

Profesionálny tím chemických odborníkov Nexis Fibers a.s. v Humennom chceme rozšíriť o ďalšieho profesionála

CHEMICKÝ ŠPECIALISTA – TECHNOLÓG

Hlavnou náplňou práce na vyššie uvedenom pracovnom mieste je:

 • optimalizácia existujúcich procesov a technológie so zameraním na kvalitu produktov
 • spolupráca s útvarom vývoja pri inovácii a vývoji nových druhov polymérov a vlákien
 • technická a technologická podpora pri výrobe polymérov a vlákien
 • znižovanie nákladov na výrobu, zlepšovanie kvality a produktivity so zameraním na ekológiu a efektívnu energetiku
 • sledovanie nových trendov vo vývoji technológií a spracovania polymérov a vlákien

Jeho úlohou bude riadenie technologického procesu polymerizácie a postkondenzácie tak,
aby bola zabezpečená kvalita a efektívnosť výroby vlákna a špeciálnych polymérov.

Čo ponúka Nexis Fibers a.s. v Humennom svojím zamestnancom:

 • možnosť ďalšieho odborného rastu plne hradené firmou podľa jej potrieb a potrebného odborného rastu zamestnanca
 • možnosť kariérneho rastu
 • DDS – výber zo štyroch spoločností
 • bazén, sauna, športové aktivity hradené firmou
 • víkendové pobyty pre zamestnanca s rodinou
 • kultúrne a športové podujatia za spolufinancovania zamestnancov
 • vyplatenie odmeny v prípade pracovných alebo životných jubileí
 • flexibilný pracovný čas
 • ďalšie benefity v zmysle kolektívnej zmluvy

Požiadavky na vhodného kandidáta sú:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore chemický inžinier alebo v príbuzných odboroch zameraných na priemyselné technológie a procesy
 • znalosťou anglického jazyka na úrovni B2

Mzdové podmienky pre vhodného uchádzača sú 1 400 € na mesiac (brutto).
Horná hranica mzdy sa bude odvíjať od seniority kandidáta.

Viac o spoločnosti na: www.nexisfibers.com alebo kontakt 00421 917 887 047, milada.milcova@nexis-fibers.com

Are you interested in this job position?

Let us know about your interest and we will contact you as soon as possible.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.