Contact

Nexis Fibers 
Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1
066 12 Humenné
Slovakia
Phone: +421 57 787 3145
E-mail: info@nexis-fibers.com
Product Safety: productsafety@nexis-fibers.com

Commercial Support:
E-mail: barbara.danak1@nexis-fibers.com
Mobile: +1 770 331 5380

Technical Support:
E-mail: juraj.dluzanin@nexis-fibers.com
Mobile: +421 905 648 184
Office: +421 57 787 35 50

Purchasing & Logistics:
E-mail: Julien.Rosko@nexis-fibers.com
Mobile: +421 907 841 320
E-mail: logistics@nexis-fibers.com
Mobile: +421 917 108 394 (Humenné)

Human Resources Department:
E-mail: Milada.Milcova@nexis-fibers.com
Mobile: +421 917 887 047

Quality Management:
E-mail: Tomas.Krsko@nexis-fibers.com
Mobile: +421 917 472 041
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.