History

1906 – 1990: The Swiss Company

1906
The Swiss Company, based in Emmenbrücke, created in 1906 for the production of Viscose yarns.

1951 
Start of manufacturing Polyamide 6.6 polymers.

1970’s -1990’s
In 1972, the company commissioned the first production of Polyamide 6.6 industrial yarns for tire applications, the basis for establishing and building strong relationships with Western Europe’s main tire makers. In 1975, the Company began production of fine Polyester Monofilaments, becoming a world leader in this market. It continues to diversify its product portfolio, with increasingly finer and more sophisticated and innovative products. Present market share stands at 55%.

1990 – 2008: Expansion in Europe

1990
Acquisition of the staple fiber plant in Neumünster, Germany. The site was gradually geared to produce technical staple fibers for non-woven applications and other added-value products, such as PPS fibers used for hot gas filtration in power plants.

1993
Acquisition of the plant in Humenné, Slovakia.

1998
Acquisition of the plant in Gorzów, Poland, dedicated to the production of Heavy Denier Monofilament, with three new lines, for developing higher added-value products, in particular for the Paper industry and for filtration applications (Automotive, Food, etc).

2000
Acquisition of the plant in Daugavpils, Latvia, a polyamide 6 production unit (established in 1961) developing a range of products for ropes and nets.

2007
Butler Capital Partners, a global investment fund, acquired the yarns assets, founding Nexis Fibers, focused on the design, development and manufacturing of high quality industrial & specialty fibers.

2008
While having to focus on its integration in order to become operational on a stand-alone basis, Nexis suffered a series of adverse conditions. In November, considering the company’s level of indebtedness, Management met with the court which granted Nexis Fibers AG a stay in bankruptcy in order for it to restructure its operations.

Since 2009: New Nexis Fibers

2009
Take-over of Nexis Fibers Group by 1C Industries Zug AG (Nexis being owned by INDUSTRIAL investors).

2013
Nexis Fibers taken under „umbrella“ of Accu Holding AG.

2013
Acquisition of company Twista (yarn twisting).

2016
Nexis started restructuring process.

2017
Accu holding sold 100% of Nexis shares to Fibers Investment  a.s., represented by Ivo Bezloja (former 50% shareholder of Nexis).

2022
Nexis has finished legal process of restructuring (chapter 11) at the end of March.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.