Safety data sheets

Multifilaments Yarns

Polymer Type Production ID-No. Version Date Language Download
PA6 Multi DGS Type 37x 4,00 01/01/23 English PDF
PA6 Multi HUM Type 37x 4,00 01/01/23 English PDF
PA6 Multi HUM Type 85x 4,00 01/01/23 English PDF
PA6 Multi HUM Type 05x 3,00 01/01/23 English PDF
PA6 Multi HUM Type 37xH 2,00 01/01/23 English PDF
PA6.6 Multi HUM Type 6xx 3,00 01/01/23 English PDF
PA6.6 Multi HUM Type 532 2,00 01/01/23 English PDF

Polymer  granulates

Polymer Type Production ID-No. Version Date Language Download
PA6.10 Poly HUM   3,00 01/01/23 English PDF
PA6.12 Poly HUM   3,00 01/01/23 English PDF

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.