Nexis Sites

SLOVAKIA  – Headquarters, Production
Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1
066 12 Humenné
Slovakia
Phone: +421 57 787 3145, +421 57 787 3130, +421 57 787 3122
Fax: +421 57 7722 650
[E-mail]

USA – Sales office
Nexis Fibers Trading and Services LTD
Atlanta, GA- 30025
USA
Phone:+1 770 331 5380
[E-mail]
Phone:+1 843 830 5022
[E-mail]

LATVIA – Production
Nexis Fibers SIA
Vishku str. 21
LV-5410 Daugavpils
Latvia
Phone:+ 371 654 02 124, + 371 654 02 125
Fax:+ 371 654 23 349
[E-mail]

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.