Product overview

 Main end-use areas

Industrial Yarns Tyre reinforcement Mechanical rubber goods Airbag fabrics Weaving Curing tapes Ropes Nets Sewing threads
Type Polyamide 6.6
632       X       X
640   X     X      
642   X   X X      
650 X X   X        
653   X            
654 X X   X        
656   X            
681   X X X     X
682   X X          
683   X X X     X
684   X X X     X
685   X        
Under Development 
583        X       X

Type Polyamide 6
051       X   X X  
052       X   X    
370       X   X X  
371       X   X X  
372           X    
373           X    
851 X X       X    
372H       X   X    
051H       X   X    
Under Development 
322           X    
323           X    
323Cc           X    
371Cc           X X  
373Cc           X X  
551 X X   X        
851Cc                
851P           X    
853 X X       X    

Cc – Chemicaly recycled, 100% substitution of fossil with sustainability – certified recycled material in yhe value chain
P – Developed for paper carrier ropes.

Type Polyamide 6.10
123           X    
923           X    
951  X  X   X   X X  
953           X X  

All yarn products can be twisted or air-jet textured in house

Polymers for Engineering Plastics, Monofilaments

Standard Under Development
PA6.10 PA6.12 PA6.10 PA6.12
7005 8030 7033 8005
7011 8040 7037  
7031 8050    
7030 8060    
7035 8070    
7040      
7050      

.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.