News

Accu 

On May 4th 2011, Nexis shareholders took 58.53% of Accu Holding AG, a Swiss listed company based in Zürich / CH. The new shareholders plan to

read more »

bluesign®

NEXIS FIBERS has the honor of becoming the first and only bluesign® system partner from the Polyamide Fiber Industry with bluesign® certified articles. The bluesign® label

read more »

PA6 capacity

In order to satisfy the strong and increasing request of its Ropes and Nets markets, Nexis Fibers has boosted its PA6 production capabilities by 15%

read more »

PA66 production

Continuously aiming to be the most competitive European polyamide fibers producer, Nexis Fibers has successfully restarted the first spinning machines after their transfer to its

read more »

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.