Nexis Fibers successfully completed re- certification process for STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

OEKO-TEX® certification is one of several quality measures we use to show our customers, suppliers, and partners that we practice continuously improving and environment safe processes that deliver world-class products. 

Products in compliance with OEKO-TEX®, STANDARD 100 class 1: Polyamide 6, Types T370, T371, T372, T373, T321, spun flat as well as made as plied/ twisted/ air- textured. Certification has been extended to Spun Dyed Yarns, Types T051, T052.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® is one of the world’s best-known labels for textiles tested for harmful substances. It stands for customer confidence and high product safety. 

Find out more at:  www.oeko-tex.com

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.