Environment

  • Report no. 02/366/2018 from 06/09/2018 on the authorized measurement of TOC emissions from technological equipment (Production and processing of PA polymers) in Nexis Fibers a.s. (Slovak version). DOWNLOAD PDF 
  • Report no. 02/514/2018 from 11/12/2018 on the authorized measurement of TZL, CO, NOx, SO2, TOC emissions from technological equipment (Manufacturing of industrial yarns) in Nexis Fibers, a.s. (Slovak version). DOWNLOAD PDF
  • Report no. 02/573/2020 from 11/12/2020 on the authorized measurement of TOC emissions from technological equipment (Production and processing of PA polymers) in Nexis Fibers a.s. (Slovak version). DOWNLOAD PDF
  • Report no. 02/333/2022 from 23/06/2022 on the authorized measurement of TOC emissions from technological equipment (Production and processing of PA polymers) in Nexis Fibers a.s. (Slovak version). DOWNLOAD PDF
  • Report no. 02/375/2023 from 22/09/2023 on the authorized measurement of TOC emissions from technological equipment (Production and processing of PA polymers) in Nexis Fibers a.s. (Slovak version). DOWNLOAD PDF

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.