Nexis Fibers Group acquired all the relevant assets of TWISTA, spol s r.o., Humenné in Slovakia

On February 4, 2013 Nexis Fibers Group acquired all the relevant assets of TWISTA spol. s r.o. Humenné, one of the largest twisting companies in Europe.
We believe that this acquisition will reinforce the Nexis Fibers Group business, expand our product portfolio for our existing business partners, but also for our new potential customers. The aim is to use the synergy between our existing production of industrial yarns and the possibility of developing new kinds of products on the acquired machinery. We are convinced therefore to be better prepared to respond to the demand of some international companies looking for the development of their businesses in Europe for specialty yarns. With the acquisition of the assets and the restart of the twisting plant, we will create a number of new employees for the Humenne area of minimum 50 full time equivalent for beginning.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.