Nexis Fibers at Techtextil 2024 in Frankfurt

In April 2024, Nexis Fibers showcased its products at the Techtextil fair in Frankfurt am Main. Among nearly 1500 exhibitors, Nexis highlighted technical polyamide yarn and specialty polymers.

The company’s theme, ‘Be green, be in,’ emphasized sustainable materials, including yarns made from chemically recycled mass balance polymer in PA6 and PA6.6. These eco-friendly options have a lower carbon footprint compared to standard products.

Additionally, Nexis presented its bio-based yarn PA6.10 (with 63% bio-based content), hydrophobic ‘dry’ yarn, and IRI (Infra-Red-Invisible) yarns successfully launched over the past two years.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.