Creating

the next generation

of yarns and fibers

Our
products

Yarns for Ropes & Nets

High and Super High Tenacity, Multifilament Polyamide 6 (White & Spun-dyed) Yarns for the Specialty & Industrial Ropes and Nets Markets:

– Climbing & Playground Ropes
– Paper Carrier Ropes
– Fish Netting
– Fish Farming Nets
– Sport & Safety Nets

Yarns for airbags & weaving applications

High and Super High Tenacity, Multifilament Polyamide 6 (White & Spun-dyed) and 6.6 Yarns for Airbag and Weaving Markets:

– Airbag
– Broad Wovens
– Narrow Wovens
– Sewing Threads
– Air Jet Textured Applications

Yarns for tyres & MRG

High and Super High Tenacity, Multifilament Polyamide 6 and 6.6 Yarns for the Tyre and Mechanical Rubber Goods Markets:

– Passenger Car Tyres
– Off-Road Tyres
– Aircraft Tyres
– Conveyor Belts
– Airsprings
– Hoses

Special polymers

Polyamide 6.10, 6.12 (various viscosities) and PA6.6 Post-Condensation for Demanding Monofilament and Other Applications:

– Monofilaments
– Engineering Plastics
– Filtrations
– Abrasives

Twisted & Air-Jet Textured Yarns

Twisted and Air-Jet Texturing using Polyamide or your own yarn (PES, Acetate, Viscose, etc.) for Industrial Applications:

– Ropes and Nets Pre-Twisted Yarns
– Chafer for Tyres and Textile Applications
– Fancy Yarns

news & press releases

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.